Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Blz. 1  
Begroting 2021 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Voorwoord Blz. 9  
Algemeen Blz. 10  
Agenda van de Samenleving 2021-2024 Blz. 11  
Inleiding Blz. 12  
Openbare Orde en Veiligheid Blz. 13  
Dienstverlening Blz. 14  
Huis van Albrandswaard Blz. 15  
Omgevingsvisie/Omgevingswet Blz. 16  
Wonen Blz. 17  
Economisch beleid en ontwikkelingen Blz. 18  
Duurzaamheidsagenda en Energietransitie Blz. 19  
Openbare Ruimte Blz. 20  
Samenwerking in het buitengebied Blz. 21  
Wijkregie Blz. 22  
Kunst, Cultuur & Evenementen Blz. 23  
Maatschappelijk vastgoed Blz. 24  
Financien Blz. 25  
Educatie Blz. 26  
Sport Blz. 27  
Sociaal domein Blz. 28  
Hoofdlijnen financiële gevolgen Blz. 29  
Hoofdlijnen financiele gevolgen Blz. 30  
Toelichtingen Blz. 31  
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 32  
Provinciaal toezicht Blz. 33  
Leeswijzer Blz. 34  
Planning & Control cyclus Blz. 35  
Indeling van de begroting Blz. 36  
Opbouw van deze begroting Blz. 37  
Begroting in één oogopslag Blz. 38  
Baten per programma Blz. 39  
Waar komt het geld vandaan? Blz. 40  
Lasten per programma Blz. 41  
Waar gaat het geld naar toe? Blz. 42  
Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur Blz. 43  
1.1 Openbare Orde en Veiligheid Blz. 44  
Missie Blz. 45  
Doelstellingen Blz. 46  
1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 47  
21. 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners uitvoering geven aan het Actieplan Veilig 2021. Blz. 48  
1.1.2 Inbraken & diefstallen Blz. 49  
21. 1.1.2a Met preventieve acties inwoners en ondernemers informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen. Blz. 50  
21. 1.1.2b Samen met de politie inzetten op de hotspots in de gemeente. Blz. 51  
1.1.3 Alcohol & drugs Blz. 52  
21. 1.1.3a Voorlichting in preventielessen ism SWA aan jongeren, ouders, verenigingen en instellingen. Blz. 53  
1.1.4 (Veiligheids)participatie Blz. 54  
21. 1.1.4a Faciliteren van buurtpreventie en initiatieven vanuit de samenleving. Blz. 55  
21. 1.1.4b We behouden de goede samenwerking tussen het buurtpreventieteam, de politie en de brandweer door themagericht aan te sluiten bij de trainingsmomenten van de hulpdiensten. Blz. 56  
1.1.5 Jeugdoverlast. Blz. 57  
21. 1.1.5a Met de politie, boa's, O.M, jongerenwerk en onze professionals uit de zorg en hulpverlening gaan we overlast en criminaliteit in de gemeente tegen. Blz. 58  
1.1.6 Kliniek Poortugaal Blz. 59  
21. 1.1.6a Samen met Antes, Fivoor en de politie bijeenkomsten organiseren voor omwonenden van de klinieken, waarbij actuele onderwerpen besproken worden. Blz. 60  
21. 1.1.6b Evaluatie alarmeringssysteem bij situaties met impact op de omgeving van Antes en Fivoor richting omwonenden. Blz. 61  
1.2 Algemeen bestuur Blz. 62  
Missie Blz. 63  
Doelstellingen Blz. 64  
1.2.1 Dienstverlening Blz. 65  
21. 1.2.1a Besluit nemen over alternatief voor baliemeting. Blz. 66  
1.2.2 Communicatie Blz. 67  
21. 1.2.2a Doorontwikkeling gemeentewebsite. Blz. 68  
Kerngegevens Blz. 69  
Wat mag het kosten? Blz. 70  
Beleidsindicatoren Blz. 71  
Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie Blz. 72  
Inleiding Blz. 73  
Inleiding Blz. 74  
Missie Blz. 75  
2.1 Ruimtelijke ordening Blz. 76  
Doelstellingen Blz. 77  
2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal) Blz. 78  
21. 2.1.1a De Omgevingsvisie verder uitwerken in gebiedsprogramma's. Blz. 79  
21. 2.1.1b Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1-1-2022 (inwerkingtreding OmgevingsWet). Blz. 80  
2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon. Blz. 81  
21. 2.1.2a Op basis van de in de Omgevingsvisie gemaakte keuzes op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon. Blz. 82  
2.1.3 Buijtenland van Rhoon. Blz. 83  
21. 2.1.3a Bijdragen aan de ontwikkeling en vaststelling van een omgevingsplan o.b.v. het Streefbeeld. Overleg met provincie, gebiedscoöperatie en maatschappelijke partners; informatie aan inwoners en het verzorgen van de planologische procedure. Blz. 84  
21. 2.1.3b Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (met name Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken. Blz. 85  
21. 2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld. Blz. 86  
21. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buijtenland van Rhoon (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie. Blz. 87  
2.2 Wonen Blz. 88  
Doelstellingen Blz. 89  
2.2.1 Wonen Blz. 90  
21. 2.2.1a Programmatische afspraken maken met woningcorporaties en ontwikkelaars over het bouwen van 210 (sociale) huurwoningen voor starters, ouderen en gezinnen. Blz. 91  
21. 2.2.1b Onderzoek doen naar de woonbehoefte van een toenemend aantal dementerenden. Blz. 92  
2.3 Economie Blz. 93  
Doelstellingen Blz. 94  
2.3.1 Economie en bedrijvigheid Blz. 95  
21. 2.3.1a Monitoren van de Covid-19 effecten, bezinnen op beleidsmaatregelen en zonodig ten uitvoer leggen van beleid in overleg met betrokken partijen. Blz. 96  
Wat mag het kosten? Blz. 97  
Beleidsindicatoren Blz. 98  
Programma 3 - Buitenruimte Blz. 99  
Inleiding Blz. 100  
Inleiding Blz. 101  
Missie Blz. 102  
3.1 Buitenruimte Blz. 103  
Doelstellingen Blz. 104  
3.1.1 Duurzaamheid en milieu Blz. 105  
21. 3.1.1a Doorvertalen van maatregelen en acties uit de Regionale Energie Strategie (in BAR-verband) en opstellen en ten uitvoer brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard. Blz. 106  
3.1.2 Openbare ruimte Blz. 107  
21. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan. Blz. 108  
21. 3.1.2b Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon. Blz. 109  
21. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan het afvalbeleidsplan. Blz. 110  
21. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra en verbeteren verkeerveiligheid Stationsstraat. Blz. 111  
21. 3.1.2f Ecologisch beheer vergroten: Opstellen visie en uitvoering hieraan geven. Blz. 112  
3.1.3 Wijkregie Blz. 113  
21. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid. Blz. 114  
21. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te maken van best-practise tools en vernieuwing. Blz. 115  
21. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties (wijkregie). Blz. 116  
21. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven. Blz. 117  
3.2 Kunst & Cultuur Blz. 118  
Doelstellingen Blz. 119  
3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen Blz. 120  
21. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk). Blz. 121  
21. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over beheer en onderhoud. Blz. 122  
21. 3.2.1c Promoten cultuuruitingen in de gemeente. Blz. 123  
21. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities. Blz. 124  
3.3 Maatschappelijk vastgoed Blz. 125  
Doelstellingen Blz. 126  
3.3.1 Maatschappelijk vastgoed Blz. 127  
21. 3.3.1a Ontwikkelen strategische visie maatschappelijk vastgoed. Blz. 128  
21. 3.3.1b Integraal Accomodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk vastgoed). Blz. 129  
Wat mag het kosten? Blz. 130  
Beleidsindicatoren Blz. 131  
Programma 4 - Financien Blz. 132  
Inleiding Blz. 133  
4.1 Financien Blz. 134  
Missie Blz. 135  
Doelstellingen Blz. 136  
4.1.1 Financieel beleid Blz. 137  
21. 4.1.1a Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie. Blz. 138  
4.1.2 Lokale lasten Blz. 139  
21. 4.1.2a De lasten voor burgers zo laag mogelijk houden in relatie tot bredere ontwikkelingen rondom gemeentefinanciën. Blz. 140  
4.1.3 Risicobeheersing Blz. 141  
21. 4.1.3a Voorbereiden 'In Control'-statement college in verband met wetswijziging ingaande 2021. Blz. 142  
21. 4.1.3b Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen. Blz. 143  
Wat mag het kosten Blz. 144  
Kerngegevens Blz. 145  
Programma 5 - Educatie Blz. 146  
Inleiding Blz. 147  
Inleiding Blz. 148  
Missie Blz. 149  
5.1 Educatie Blz. 150  
Doelstellingen Blz. 151  
5.1.1 Educatie Blz. 152  
21. 5.1.1a Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden. Blz. 153  
Wat mag het kosten? Blz. 154  
Beleidsindicatoren Blz. 155  
Programma 6 - Sport Blz. 156  
Inleiding Blz. 157  
Inleiding Blz. 158  
Missie Blz. 159  
6.1 Sport Blz. 160  
Doelstellingen Blz. 161  
6.1.1 Sport Blz. 162  
21. 6.1.1a Uitvoeren Verenigingsakkoord. Blz. 163  
21. 6.1.1b Verdere uitwerking sportpark De Omloop. Blz. 164  
Wat mag het kosten? Blz. 165  
Beleidsindicatoren Blz. 166  
Programma 7 - Sociaal Domein Blz. 167  
Inleiding Blz. 168  
Inleiding Blz. 169  
Missie Blz. 170  
7.1 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 171  
Doelstellingen Blz. 172  
7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning. Blz. 173  
21. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners, familie, kennissen, buren etc. bieden wij inwoners in hun eigen omgeving ondersteuning in het kader van wonen, welzijn en zorg. Blz. 174  
7.2 Kwetsbare groepen Blz. 175  
Doelstellingen Blz. 176  
7.2.1 Kwetsbare groepen. Blz. 177  
21. 7.2.1a Verder uitwerken huisbezoeken 75 jarigen, met name gericht op preventie en meedoen. Blz. 178  
21. 7.2.1c In beeld houden van de uitvoering en gevolgen van het actieplan personen met verward gedrag. Mogelijk maken om verplichte zorg ambulant uit te voeren. Verplichte opname blijft mogelijk. Blz. 179  
21. 7.2.1d Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten (samendementievriendelijk.nl). Blz. 180  
21. 7.2.1e Implementeren nieuwe verplichtingen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Blz. 181  
7.3 Participatiewet Blz. 182  
Doelstellingen Blz. 183  
7.3.1 Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening. Blz. 184  
7.4 Jeugdzorg Blz. 185  
Doelstellingen Blz. 186  
7.4.1 Jeugdzorg Blz. 187  
7.5 Zorg & Welzijn Blz. 188  
Doelstellingen Blz. 189  
7.5.1 Zorg & Welzijn Blz. 190  
21. 7.5.1a Uitwerken en uitvoeren van de lokale preventieagenda vanuit vier ambities: bevroderen ontwikkelkansen jeugd, gezonde levensstijl, maatschappelijke participatie en beschermen kwetsbare groepen. Blz. 191  
7.6 Wijkteams Blz. 192  
Doelstellingen Blz. 193  
7.6.1 Wijkteams Blz. 194  
21. 7.6.1b Aan de hand van het in 2020 vastgestelde Integraal beleid sociaal domein, wordt in 2021 verder ingezet op de transformatie. Blz. 195  
Wat mag het kosten? Blz. 196  
Beleidsindicatoren Blz. 197  
Kerngegevens Blz. 198  
Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 199  
Inleiding Blz. 200  
Inleiding Blz. 201  
1. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 202  
Inleiding Blz. 203  
Wat mag het kosten? Blz. 204  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 205  
Lokale heffingen Blz. 206  
lokale heffingen tabel Blz. 207  
lokale heffingen tekst Blz. 208  
Algemene uitkering Blz. 209  
algemene uitkering tabel Blz. 210  
dividend Blz. 211  
dividend tabel Blz. 212  
dividend tekst Blz. 213  
saldo financieringsfunctie Blz. 214  
saldo financieringsfunctie tabel Blz. 215  
Beleidsindicatoren Blz. 216  
2. Overhead Blz. 217  
Inleiding Blz. 218  
Wat mag het kosten Blz. 219  
overhead tabel Blz. 220  
3. Vennootschapsbelasting (Vpb) Blz. 221  
Inleiding Blz. 222  
Wat mag het kosten? Blz. 223  
4. Onvoorzien Blz. 224  
Inleiding Blz. 225  
Wat mag het kosten? Blz. 226  
Moties Blz. 227  
Moties Blz. 228  
Moties * Blz. 229  
MOTIE - Albrandswaard staat voor de BAR-organisatie Blz. 230  
MOTIE - Bos blijft Bos Blz. 231  
MOTIE - Een begrijpelijke RES voor jongeren en kinderen Blz. 232  
MOTIE - Snelheid reducerende maatregelen Blz. 233  
MOTIE - Tiny forest ter compensatie van Rhoonse stort Blz. 234  
MOTIE - Veiligheid Sporthal Rhoon Blz. 235  
MOTIE - Vrouwen vermelden in de straatnamen van Albrandswaard Blz. 236  
MOTIE - Cittaslow keurmerk. Blz. 237  
MOTIE - Huisvesting Buurtpreventie Blz. 238  
MOTIE - Meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendael Blz. 239  
MOTIE - Onderzoek vraagwijzer en KCC. Blz. 240  
MOTIE - Voorrang sociale woningen. Blz. 241  
MOTIE - 30 km zones Blz. 242  
MOTIE - Heroverweging herontwikkeling De Omloop Blz. 243  
MOTIE - Regels voor bomen en groen Blz. 244  
MOTIE - Villa Stoer Blz. 245  
MOTIE - Algemene veiligheid Antes Delta Blz. 246  
MOTIE - Behoud bomen Antesterrein Blz. 247  
MOTIE - Betrekken van de raad bij duurzaamheidsmaatregelen Blz. 248  
MOTIE - Verkeersveiligheid op de Albrandswaardsedijk Delta West Blz. 249  
MOTIE - Wering woning speculanten Blz. 250  
MOTIE: Brandbrief openbaar vervoer (OV) regio Rijnmond. Blz. 251  
Paragrafen Blz. 252  
Paragraaf 1 - Lokale heffingen Blz. 253  
Inleiding Blz. 254  
Algemene uitgangspunten lokale heffingen Blz. 255  
Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen Blz. 256  
Algemene (beleids)ontwikkelingen Blz. 257  
Overzicht geraamde belastingen en heffingen Blz. 258  
Tarieven 2021 Blz. 259  
Afvalstoffenheffing Blz. 260  
afvalstoffenheffing tabel Blz. 261  
afvalstoffenheffing tarieven Blz. 262  
afvalstoffenheffing tekst Blz. 263  
rioolheffing Blz. 264  
rioolheffing tabel Blz. 265  
rioolheffing tekst Blz. 266  
rioolheffing tarieven Blz. 267  
lijkbezorgingsrechten Blz. 268  
lijkbezorgensrechten tabel Blz. 269  
lijkbezorgingsrechten tarieven Blz. 270  
tarieven overige gemeentelijke heffingen Blz. 271  
leges publiekszaken tabel Blz. 272  
leges omgevingsvergunning tekst Blz. 273  
leges omgevingsvergunning tabel Blz. 274  
leges APV Blz. 275  
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Blz. 276  
Overzicht belastingdruk Blz. 277  
Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten Blz. 278  
Vergelijking woonlasten 2019 en 2020 Blz. 279  
Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2020) Blz. 280  
Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 281  
Aanleiding en achtergrond Blz. 282  
Risicoprofiel concern Albrandswaard Blz. 283  
Actuele ontwikkelingen Blz. 284  
Risico's Blz. 285  
Risicoprofiel grondbedrijf Blz. 286  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 287  
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 288  
Risicokaart Blz. 289  
Kengetallen Blz. 290  
Conclusie over huidig risicoprofiel Blz. 291  
Paragraaf 3 - Financiering Blz. 292  
Inleiding Blz. 293  
Wettelijke kaders en treasurystatuut Blz. 294  
Rentevisie en rentebeleid Blz. 295  
Renterisicobeheer Blz. 296  
kasgeldlimiet Blz. 297  
kasgeldlimiet tabel Blz. 298  
De financieringsbehoefte en EMU-saldo Blz. 299  
leningenportefeuille Blz. 300  
leningenportefeuille tabel Blz. 301  
emu saldo Blz. 302  
Uitzettingen Blz. 303  
Renteomslag Blz. 304  
Garantstelling Blz. 305  
Relatiebeheer Blz. 306  
Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 307  
Inleiding Blz. 308  
Aanwezige kapitaalgoederen Blz. 309  
Zorg voor de openbare ruimte Blz. 310  
Wegen Blz. 311  
Straatreiniging Blz. 312  
Openbare verlichting Blz. 313  
Verkeer Blz. 314  
Riolering Blz. 315  
Groen en bomen Blz. 316  
Waterwegen en baggeren Blz. 317  
Civiele kunstwerken Blz. 318  
Spelen Blz. 319  
Gebouwen Blz. 320  
Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen Blz. 321  
Relevante reserves Blz. 322  
Kerngegevens Blz. 323  
Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering Blz. 324  
Inleiding Blz. 325  
Ontwikkelagenda Blz. 326  
Grote thema's Blz. 327  
Personeel Blz. 328  
Rechtmatigheidsverantwoording Blz. 329  
Uurtarieven personeel Blz. 330  
Paragraaf 6 - Verbonden partijen Blz. 331  
Algemeen Blz. 332  
MRDH Blz. 333  
SVHW Blz. 334  
GGD Blz. 335  
Jeugdhulp Rijnmond Blz. 336  
Natuur en recreatiegebied IJsselmonde Blz. 337  
BAR-organisatie Blz. 338  
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Blz. 339  
DCMR Blz. 340  
Ess4endael beheer B.V. Blz. 341  
GEM Essendael C.V. Blz. 342  
BNG Blz. 343  
Stedin groep Blz. 344  
NV BAR Afvalbeheer Blz. 345  
Evides Blz. 346  
Landschapstafel IJsselmonde Blz. 347  
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond Blz. 348  
VNG Blz. 349  
Stichting Distripark Blz. 350  
. Blz. 351  
Paragraaf 7 - Grondbeleid Blz. 352  
Inleiding Blz. 353  
Grondbeleid Blz. 354  
Actuele prognose Blz. 355  
Reserve en risico's Blz. 356  
Financiele begroting Blz. 357  
Financiële samenvatting Blz. 358  
Inleiding Blz. 359  
Incidentele baten en lasten Blz. 360  
Inleiding Blz. 361  
Toelichting Blz. 362  
Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 363  
Uitgangspunten meerjarenraming Blz. 364  
Uitgangspunten meerjarenraming Blz. 365  
Overzicht van baten en lasten Blz. 366  
Exploitatie Blz. 367  
Algemene toelichting Blz. 368  
Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur Blz. 369  
investeringen programma 1 Blz. 370  
Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie Blz. 371  
Programma 3 Buitenruimte Blz. 372  
investeringen programma 3 Blz. 373  
Programma 4 Financiën Blz. 374  
Programma 5 Educatie Blz. 375  
Programma 6 Sport Blz. 376  
investeringen programma 6 Blz. 377  
Programma 7 Sociaal Domein Blz. 378  
Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten Blz. 379  
Meerjaren balans Blz. 380  
Meerjarenbalans activa Blz. 381  
Meerjarenbalans passiva Blz. 382  
EMU Saldo Blz. 383  
EMU saldo Blz. 384  
Bijlagen Blz. 385  
Bijlage 1 - Investeringen met economisch en maatschappelijk nut Blz. 386  
nieuwe investeringen met economisch nut in € Blz. 387  
nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in € Blz. 388  
nieuwe investeringen direct tlv voorzieningen in € Blz. 389  
Bijlage 2 - Staat van langlopende geldleningen Blz. 390  
Staat van langlopende geldleningen Blz. 391  
Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen Blz. 392  
Reserves Blz. 393  
Voorzieningen Blz. 394  
Bijlage 4 - Subsidieplafond 2020 Blz. 395  
Subsidieplafond 2020 Blz. 396  
Bijlage 5 - Taakvelden Blz. 397  
Taakvelden Blz. 398  
Bijlage 6 - Vertrekpunt concept begroting 2021-2024 Blz. 399  
Vertrekpunt concept begroting 2020-2023 Blz. 400