Voorwoord

Voor u ligt de Programmabegroting 2024 met de meerjarenraming 2025 - 2027. Hierin zijn onder andere de (financiële) kaders en ontwikkelingen vanuit de Voorjaarsnota verwerkt. 

Er is een raadsbreed programma en een collegewerkprogramma opgesteld, welke ook verwerkt is in de begroting. Uitgesproken is dit breed gedragen programma uit te voeren met de titel “denken, durven en doen!”, met een frisse blik op lokaal bestuur.

Het jaar 2023, en de komende jaren, staan onder andere in het teken van het opbouwen van een eigen ambtelijke organisatie voor Albrandswaard en de omvorming van de BAR-organisatie. De dienstverlening en doorgang van cruciale processen hebben hierbij onze aandacht. De (financiële) gevolgen en mogelijke risico’s van deze complexe verandering zijn zo goed mogelijk ingeschat, opgesteld en verwerkt. 

Omdat sprake is van het opbouwen van een eigen organisatie, en daarnaast diverse lokale en landelijke ontwikkelingen, is het een opdracht om de financiële positie van Albrandswaard te blijven monitoren en “scherp aan de wind te blijven varen”. 

Wij kunnen u voor de komende jaren een passende begroting aanbieden, met daarnaast een eerste begrotingswijziging.

Kortom, als Albrandswaard kunnen we met vol vertrouwen de toekomst in! 

Het college van Burgemeester en Wethouders Albrandswaard

Albrandswaard, 26 september 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard