Programma 4 - Financiën

Inleiding en missie Programma 4

Terug naar navigatie - Inleiding en Missie

Houdbare financiën
Dit programma bevat de speerpunten voor de ontwikkeling van de financiële positie en risico’s van gemeente Albrandswaard. De Planning- en Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente.

Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele inkomsten. Een gezonde financiële positie is nodig om de gemeentelijke voorzieningen op niveau te houden. Ons doel is de lasten voor inwoners zo laag mogelijk te houden. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en proberen we deze in de komende jaren te verbeteren, Zo hopen we onze toenemende risico’s op te kunnen vangen. Er wordt actief onderzoek gedaan naar aanvullende financieringsbronnen, variërend van lokale/regionale fondsen tot Europese subsidies.

Wat willen we bereiken?
We hebben voldoende reserves nodig die aansluiten bij de verwachtingen. De komende jaren zien we een aantal ontwikkelingen die voor Albrandswaard een financieel risico kunnen zijn. Bij het bepalen van de risicoreservepositie in de begroting houden we rekening met ontwikkelingen die reeds gestart zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een energietransitie en woningbouwontwikkelingen. Verschillende onderdelen zijn hierbij van invloed. Sterk wisselende inkomsten vanuit het Rijk, herijking van het gemeentefonds, woningbouw, groei inwoners en lokale ruimte om inkomsten te genereren. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven proberen we hierbij zo laag mogelijk te houden. 
In de komende periode is er veel nog onzeker over de wijze van inrichten van onze bedrijfsvoering. Hoe organiseren we onze ambtelijke ondersteuning in relatie tot de te verwachten wijzigingen binnen de GR BAR-organisatie. We gaan dit apart zorgvuldig monitoren en de risico’s voor onze gemeente in kaart brengen en houden.
In 2023 gaat de Wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording in. Deze Wet gaat voor een grote verandering zorgen in de manier waarop het college verantwoording aflegt. Op dit moment werken we met een uitvoeringsplan, en is dit al een doorlopend speerpunt in 2023.

4.1 Financiën

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

CWP 4.1.1 Het maatschappelijk rendement van de uitgaven wordt vergroot. Scherpe keuzes maken wij met betrekking tot nut en noodzaak van voorgenomen investeringen. Dit doen wij ook bij vervolgbesluiten van eerder genomen besluiten.

Terug naar navigatie - CWP 4.1.1 Het maatschappelijk rendement van de uitgaven wordt vergroot. Scherpe keuzes maken wij met betrekking tot nut en noodzaak van voorgenomen investeringen. Dit doen wij ook bij vervolgbesluiten van eerder genomen besluiten.

Zo gaan we dat doen

CWP 4.1.2 Bij een goede en stabiele financiële positie van de gemeente, hoort ook een actueel financieel beleid. Dit draagt bij aan een goede (financiële) afweging bij de besluitvorming.

Terug naar navigatie - CWP 4.1.2 Bij een goede en stabiele financiële positie van de gemeente, hoort ook een actueel financieel beleid. Dit draagt bij aan een goede (financiële) afweging bij de besluitvorming.

Zo gaan we dat doen

CWP 4.1.3 Een meer integrale aanpak van het kwalificeren en kwantificeren van de risico’s die een gemeente loopt en vergroting van de sturing op en beperking van deze risico’s.

Terug naar navigatie - CWP 4.1.3 Een meer integrale aanpak van het kwalificeren en kwantificeren van de risico’s die een gemeente loopt en vergroting van de sturing op en beperking van deze risico’s.

Zo gaan we dat doen

CWP 4.1.4 De invoering van deze wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording goed voorbereiden en ervoor zorgen dat onze organisatie klaar is voor de verandering in de wijze van het afleggen van verantwoording bij de jaarrekening 2023.

Terug naar navigatie - CWP 4.1.4 De invoering van deze wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording goed voorbereiden en ervoor zorgen dat onze organisatie klaar is voor de verandering in de wijze van het afleggen van verantwoording bij de jaarrekening 2023.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Financiën Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
4.1-Financien 47.171 799.800 95.000 397.000 397.000 397.000
Totaal Lasten 47.171 799.800 95.000 397.000 397.000 397.000
Baten
4.1-Financien -368.939 0 0 0 0 0
Totaal Baten -368.939 0 0 0 0 0
Saldo baten en lasten -321.768 799.800 95.000 397.000 397.000 397.000
Onttrekkingen -511.500 -432.500 -353.500 -275.700 -197.000 -197.000
Stortingen 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
Mutaties reserves -500.700 -421.700 -342.700 -264.900 -186.200 -186.200

Verklaring van verschillen

Terug naar navigatie - Verklaring van verschillen
Verschillen programma 4 ten opzichte van gewijzigde begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Verschil 1e tr 2023 - Begroting 2024
Lasten
4.1-Financien 799.800 95.000 -704.800
Totaal Lasten 799.800 95.000 -704.800

Verschilverklaring

Terug naar navigatie - Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Lasten
4.1
De afname in de lasten wordt veroorzaakt door de vrijval van diverse, eerder opgenomen stelposten. Voor 2025 en verder staat de opgenomen indexatie (3,2%, conform opgave van het CPB) op de stelposten.

Baten
4.1 N.v.t.

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Financiële structuur Jaarrekening 2022 Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024
Omvang totale begroting/exploitatieomzet € 77.950.858 € 69.570.200 € 74.151.800
(Begrotings)resultaat € 4.583.632 -€ 2.429.500 -€ 1.535.600
Omvang algemene uitkering incl stelpost Jeugd € 37.807.893 € 37.596.400 € 40.563.000
Algemene reserve € 11.107.725 € 13.831.693 € 13.831.693
Beklemde reserves en bestemmingsreserve € 19.210.478 € 19.471.442 € 19.819.142
Weerstandscapaciteit € 14.197.245 € 16.931.213 € 16.719.713
Voorzieningen € 9.095.528 € 15.658.620 € 11.764.720