Incidentele baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De begroting van gemeenten moet structureel sluitend zijn. Dat wil zeggen dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. In onderstaand overzicht een opsomming van de incidentele baten en lasten die gecorrigeerd worden op het begrotingsresultaat.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN
Nr. Omschrijving Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Incidentele mutaties exploitatie
Programma O&O, veiligheid en bestuur
1 Bijdrage Barendrecht voor BAR-ontvlechting 750.000
2 Frictiekosten BAR-ontvlechting en opbouw organisatie 300.000
3 Pilot wijkbrandweer 75.000
Totaal programma O&O, veiligheid en bestuur 375.000 750.000 0 0 0 0 0 0
Programma RO, wonen en economie
4 Mutaties grondexploitaties 6.466.900 6.466.900 6.642.500 6.392.000 376.500 148.700
Totaal programma RO, wonen en economie 6.466.900 6.466.900 6.642.500 6.392.000 376.500 148.700 0 0
Programma Buitenruimte
5 Vergroening buitenruimte 50.000
6 Aanpak participatie burgers 50.000
Totaal programma Buitenruimte 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0
Programma Sociaal domein
7 Communicatieplan voor loket Vraagwijzer van SWA 5.000
Totaal programma Sociaal domein 5.000 0 0 0 0 0 0 0
Totaal incidentele mutaties exploitatie 6.896.900 7.216.900 6.692.500 6.392.000 376.500 148.700 0 0
Incidentele mutaties reserves
Programma O&O, veiligheid en bestuur
8 Groot onderhoud gebouwen 25.000 25.000 25.000 25.000
9 Wethouderspensioenen 55.200 55.200 55.200 55.200
Totaal programma O&O, veiligheid en bestuur 25.000 55.200 25.000 55.200 25.000 55.200 25.000 55.200
Programma RO, wonen en economie
10 Groot onderhoud gebouwen 25.000 25.000 25.000 25.000
11 Grondexploitaties 250.500 227.800
12 Projectontwikkelingen 1.500.000
Totaal programma RO, wonen en economie 25.000 0 1.525.000 250.500 25.000 227.800 25.000 0
Programma Buitenruimte
13 Duurzaamheid 185.000 185.000 188.000 188.000
14 Groot onderhoud gebouwen 21.500 21.500 21.500 21.500
15 Baggeren 55.900 55.900 55.900 55.900
Totaal programma Buitenruimte 21.500 240.900 21.500 240.900 21.500 243.900 21.500 243.900
Programma Financiën
16 Groot onderhoud gebouwen 10.800 10.800 10.800 10.800
Totaal programma Financiën 10.800 0 10.800 0 10.800 0 10.800 0
Programma Educatie
17 Huisvesting onderwijs 1.500.000
Totaal programma Educatie 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0
Programma Sociaal domein
18 Groot onderhoud gebouwen 34.000 34.000 34.000 34.000
19 Sociaal deelfonds 10.000 10.000 10.000 10.000
20 Innovatie- en preventiesubsidie 40.000 35.000 35.000 35.000
Totaal programma Sociaal domein 44.000 40.000 44.000 35.000 44.000 35.000 44.000 35.000
Totaal incidentele mutaties in reserves 1.626.300 336.100 1.626.300 581.600 126.300 561.900 126.300 334.100
Totaal incidentele lasten en baten 8.523.200 7.553.000 8.318.800 6.973.600 502.800 710.600 126.300 334.100
Saldo incidentele lasten en baten -970.200 -1.345.200 207.800 207.800

Toelichtingen

Terug naar navigatie - Toelichtingen

Hieronder volgen de toelichtingen op de hierboven gepresenteerde incidentele mutaties in de begroting 2024-2027.

1. Betreft een eenmalige bijdrage van de gemeente Barendrecht, als vergoeding voor de kosten die onze gemeente maakt vanwege de BAR-ontvlechting.
2. Betreft te verwachten frictiekosten als gevolg van de BAR-ontvlechting.
3. Betreft pilot van de wijkbrandweer om (brand)veiligheid in de woonomgeving te verhogen.
4. Verwerking van de grondexploitaties. Per saldo loopt deze mutatie met mutatie #11 op € 0.
5. Betreft budget voor het 'vergroenen' (groen in plaats van asfalt) van de buitenruimte.
6. Aanpak van participatie onder bewoners en ondersteuning van bewonersinitiatieven.
7. Opstellen communicatieplan om loket Vraagwijzer van de Stichting Welzijn Albrandswaard te optimaliseren.
8. Storting in de reserve Onderhoud gebouwen. 
9. De uit te betalen pensioenen voormalige wethouders worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Wethouderspensioenen.
10. Storting in de reserve Onderhoud gebouwen.
11. Voor de verwerking van de grondexploitaties. Per saldo loopt deze mutatie met mutatie #4 op € 0.
12. Storting in nieuwe reserve, voor toekomstige uitgaven voor aankomende projecten.
13. De uitgaven die gemaakt worden voor de duurzaamheidstransitie worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Duurzaamheid.
14. Storting in de reserve Onderhoud gebouwen.
15. De uitgaven die gemaakt worden voor het baggeren worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Baggeren.
16. Storting in de reserve Onderhoud gebouwen. 
17. Storting in nieuwe reserve, voor aankomende uitgaven met betrekking tot de huisvesting van onderwijs in Albrandswaard.
18. Storting in de reserve Onderhoud gebouwen.
19. De baten die ontvangen worden t.b.v. de vergunninghouders worden gestort in de reserve Sociaal domein.
20. De uitgaven die gemaakt worden voor de aanpak van eenzaamheid, het helpen van multi-probleem huishoudens en het ontwikkelen van initiatieven in de openbare ruimte, worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Innovatie- en preventiesubsidie.

Structureel begrotingssaldo

Terug naar navigatie - Structureel begrotingssaldo
Presentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) 2024 2025 2026 2027
Saldo baten en lasten -635 -320 -1.301 230
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -901 -733 669 441
Begrotingssaldo -1.536 -1.053 -632 671
Saldo incidentele baten en lasten -970 -1.345 208 208
Gecorrigeerd saldo -565 292 -840 463
+/+ is positief
-/- is negatief

Beoogde structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Beoogde structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves

Naast de incidentele stortingen en onttrekkingen zijn er ook structurele mutaties in de exploitatie die ten laste of ten gunste van de reserves gebracht worden. Voorbeelden hiervan zijn de beklemde reserves welke in de begroting zijn opgenomen ter dekking van de structurele lasten van investeringen, de afschrijvingslasten. Een totaaloverzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is hieronder opgenomen.

Reserves 2024 2025 2026 2027
Beoogde structurele onttrekkingen aan reserve
AW Mutatie reserve rentelast 275.000 197.200 118.500 118.500
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Poortugaal 7.500 7.500 7.500 7.500
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Rhoon 11.800 11.800 11.800 11.800
AW Mutatie reserve nieuwbouw sportzaal Portland 36.100 36.100 36.100 36.100
AW Mutatie reserve nieuwbouw buitendienst 42.400 42.400 42.400 42.400
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Don Bosco 9.200 9.200 9.200 9.200
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Valckesteijn 7.500 7.500 7.500 7.500
Totale structurele onttrekkingen aan reserves 389.500 311.700 233.000 233.000

In het dienstjaar 2020 is een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco gestort in een reserve Rentelast. Besloten is om met deze opbrengst geen leningen vervroegd af te lossen, maar jaarlijks een bedrag vrij te laten vallen ter dekking van de rentelast.
Gezien de vrij unieke situatie heeft de commissie BBV op 22 oktober 2020 besloten deze bate te zien als een structurele bate.