Programma 5 - Educatie

Inleiding en missie Programma 5

Terug naar navigatie - Inleiding en Missie

Educatie is meer dan onderwijs
Onderwijs is onmisbaar voor de ontwikkeling van elk kind. Met goed onderwijs bieden wij onze kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.

Wat willen we bereiken?
Het programma Educatie richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn. Het maatschappelijk middenveld is een sterke partner bij het behalen van de doelstellingen. Samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn.

5.1 Educatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

CWP 5.1.1 Ieder kind krijgt les op zijn of haar eigen niveau. De samenwerking met de partners in het onderwijs- en maatschappelijk middenveld wordt geïntensiveerd en over de gehele gemeente is sprake van een netwerk van kwalitatief goede scholen.

Terug naar navigatie - CWP 5.1.1 Ieder kind krijgt les op zijn of haar eigen niveau. De samenwerking met de partners in het onderwijs- en maatschappelijk middenveld wordt geïntensiveerd en over de gehele gemeente is sprake van een netwerk van kwalitatief goede scholen.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Educatie Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
5.1-Educatie 2.930.663 3.420.000 3.460.100 3.443.800 3.354.300 3.349.800
Totaal Lasten 2.930.663 3.420.000 3.460.100 3.443.800 3.354.300 3.349.800
Baten
5.1-Educatie -359.832 -568.600 -139.900 -144.100 -144.100 -144.100
Totaal Baten -359.832 -568.600 -139.900 -144.100 -144.100 -144.100
Saldo baten en lasten 2.570.830 2.851.400 3.320.200 3.299.700 3.210.200 3.205.700
Onttrekkingen -16.700 -31.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
Stortingen 0 0 1.500.000 0 0 0
Mutaties reserves -16.700 -31.700 1.483.300 -16.700 -16.700 -16.700

Verklaring van verschillen

Terug naar navigatie - Verklaring van verschillen
Verschillen programma 5 ten opzichte van gewijzigde begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Verschil 1e tr 2023 - Begroting 2024
Lasten
5.1-Educatie 3.420.000 3.460.100 40.100
Totaal Lasten 3.420.000 3.460.100 40.100
Baten
5.1-Educatie -568.600 -139.900 428.700
Totaal Baten -568.600 -139.900 428.700

Verschilverklaring

Terug naar navigatie - Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Lasten
5.1
Voor jeugdwerk is ca. € 90.000 meer aan lasten geboekt t.o.v. 2023, voor de inzet van een extra jongerenwerker. De doorbelasting van de BAR, DVO en de eigen personeelsbegroting leidt tot ongeveer € 555.000 meer lasten in dit programma.
Voor Leerlingenvervoer nemen de lasten met ca. € 78.000 af, met name omdat er in 2023 incidentele kosten zijn geraamd voor tariefindexatie en het overhevelen van het resultaat uit 2022. Voor BBS De Wegwijzer is in 2023 een noodlokaal geplaatst. Hierdoor zijn er incidentele lasten geweest van € 41.500, die niet voorkomen in 2024 en verder. Verder is er in 2023 voor ongeveer € 430.000 aan kosten geboekt, voor besteding van ontvangen Rijksuitkeringen (SISA's). Deze uitgaven komen niet voor in 2024. Tot slot nemen de lasten voor de Educatie Agenda met ca. € 89.000 af, als gevolg van een incidentele last in 2023 voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan. 
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.

Baten
5.1
De afname in de baten wordt verklaard doordat er in 2023 een tweetal SISA-uitkeringen in dit programma zijn verwerkt, voor ca. € 430.000. Voor 2024 zijn deze baten er (nog) niet.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr. Indicator Beschrijving indicator AW NL* Cijfers over
1 Absoluut verzuim (bron: DUO/Ingrado) Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Aantal per 1.000 leerlingen. 2,3 2,7 2021
2 Relatief verzuim (bron: DUO/Ingrado) Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Aantal per 1.000 leerlingen. 13 20 2021
3 Voortijdig schoolverlaters (bron: DUO/Ingrado) Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. 1,4% 1,9% 2021
Waar staat je gemeente d.d. 18 juli 2023
* Klasse matig stedelijk