Sitemap

 1. Blz. 1 CollegeWerkProgramma 2022-2026
  1. Blz. 2 Denken, durven en doen, werk in uitvoering!
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 1. Een frisse blik op lokaal bestuur
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 3. Moties
    1. Blz. 7 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
     1. Blz. 8 Moties*
      1. Blz. 9 MOTIE - Extra kliko? Extra kosten
      2. Blz. 10 MOTIE - Geen ontwikkeling van Deelgebied 5: 'Aan de rivier'
      3. Blz. 11 MOTIE - Hoeveelheid bomen
      4. Blz. 12 MOTIE - Instellen kinderraad
      5. Blz. 13 MOTIE - Actief informeren over verkeersprojecten
      6. Blz. 14 MOTIE - Afval scheiden belonen, dus vastrecht verlagen
      7. Blz. 15 MOTIE - Deelname aan het Schone Lucht Akkoord
      8. Blz. 16 MOTIE - Een begrijpelijke RES voor jongeren en kinderen
      9. Blz. 17 MOTIE - Huisvesting Buurtpreventie
      10. Blz. 18 MOTIE - Onze boeren verdienen voorrang
      11. Blz. 19 MOTIE - Personeel in de BAR
      12. Blz. 20 MOTIE - Verkeersveiligheid op de Albrandswaardsedijk Delta West
      13. Blz. 21 MOTIE - Wering woning speculanten
      14. Blz. 22 MOTIE - Wonen voor ouderen
  3. Blz. 23 2. Programmaplan
   1. Blz. 24 Programma 1 - Openbare orde & veiligheid en algemeen bestuur
    1. Blz. 25 1.1 Openbare Orde & Veiligheid
     1. Blz. 26 Inleiding
     2. Blz. 27 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 28 CWP 1.1.1 Overlast en criminaliteit in Albrandswaard vroegtijdig signaleren, voorkomen en tegengaan.
       1. Blz. 29 CWP 1.1.1a Samen met onze partners, ondernemers en inwoners een jaarlijks actieplan vaststellen.
       2. Blz. 30 CWP 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners zorgen we dat het jaarlijks actieplan wordt uitgevoerd.
      2. Blz. 31 CWP 1.1.2 Overlast van jeugd in Albrandswaard voorkomen en tegengaan.
       1. Blz. 32 CWP 1.1.2a Samen met politie en jongerenwerk de integrale aanpak (Jeugdoverlast) uitvoeren.
      3. Blz. 33 CWP 1.1.3 Het gevoel van veiligheid vergroten door een betere (meer) zichtbaarheid van toezicht en handhavers op straat.
       1. Blz. 34 CWP 1.1.3a We doen mimimaal 4x per jaar preventieve acties om inwoners en ondernemers te informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.
       2. Blz. 35 CWP 1.1.3b Samen met de politie zetten we acties in op de hotspots in de gemeente.
       3. Blz. 36 CWP 1.1.3c Cameratoezicht bij metrostations.
       4. Blz. 37 CWP 1.1.3d Zichtbaarheid handhaving vergroten op basis van signalen; opstellen jaarplan, extra inzet BOA's en samenwerking partners versterken.
       5. Blz. 38 CWP 1.1.3e We bespreken regelmatig de veiligheid en het veiligheidsgevoel rond de klinieken. We werken samen met Antes, Fivoor, politie en onwonenden o.a. via de klankbordgroepen.
      4. Blz. 39 CWP 1.1.4 Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlast terugdringen van personen met complexe problematiek waaronder verward gedrag.
       1. Blz. 40 CWP 1.1.4a Bevorderen van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in netwerk.
       2. Blz. 41 CWP 1.1.4b Opstellen van een integrale aanpak waarin rollen, verantwoordelijkheden, taken en de wijze van samenwerking zijn vastgelegd. Opstellen van convenant tussen de partners.
      5. Blz. 42 CWP 1.1.5 Zien en gezien worden is het motto bij ondermijning. We voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd bij criminele praktijken. We gaan verweving van de onder- en bovenwereld tegen.
       1. Blz. 43 CWP 1.1.5a Door voorlichting vergroten we de bewustwording onder bewoners en ondernemers.
       2. Blz. 44 CWP 1.1.5b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR en CCC.
    2. Blz. 45 1.2 Openbaar bestuur
     1. Blz. 46 Inleiding
     2. Blz. 47 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 48 CWP 1.2.1 Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners.
       1. Blz. 49 CWP 1.2.1a We zoeken inwoners op. We organiseren ontmoetingsmomenten, fysiek en digitaal. Inwoners worden voorafgaand aan besluitvorming betrokken, bij de start van elke ontwikkeling worden inwoners geïnformeerd.
       2. Blz. 50 CWP 1.2.1b Bij de start van een participatieproces starten we een campagne gericht op de doelgroep, zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de ontwikkeling en de mogelijkheid om te participeren.
       3. Blz. 51 CWP 1.2.1c We bouwen een vernieuwde website, met meer informatie over ontwikkelingen in de gemeente en de mogelijkheid van interactie. Er komen 'polls' waar inwoners hun mening kunnen geven.
      2. Blz. 52 CWP 1.2.2 Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden.
       1. Blz. 53 CWP 1.2.2a Onderzoek doen naar gelote dorpskernraad.
       2. Blz. 54 CWP 1.2.2b Meer Albrandswaarders doen mee, onder dit motto dagen we onze inwoners uit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk.
       3. Blz. 55 CWP 1.2.2c We introduceren een hedendaagse aanpak van participatie.
      3. Blz. 56 CWP 1.2.3 Onze dienstverlening is persoonlijk, makkelijk en betrouwbaar.
       1. Blz. 57 CWP 1.2.3a We bouwen een inspirerende en vitale gemeentelijke organisatie op die, naast de eigen deskundigheid, de expertise van samenwerkingspartners benut.
       2. Blz. 58 CWP 1.2.3b Doorontwikkeling online dienstverlening
   2. Blz. 59 Programma 2 - Ruimtelijke ordening, wonen en economie
    1. Blz. 60 Inleiding programma 2
     1. Blz. 61 Inleiding
    2. Blz. 62 2.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 63 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 64 CWP 2.1.1 Werken volgens de Omgevingswet die waarschijnlijk op 1-1-2023 in werking treedt.
       1. Blz. 65 CWP 2.1.1a Uitwerking van de concept omgevingsvisie. Het gefaseerd opstellen van deel omgevingsplannen die tezamen voor 2030 één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vormen.
       2. Blz. 66 CWP 2.1.1b Herzien van de procedure marktinitiatieven, inclusief evaluatie.
      2. Blz. 67 CWP 2.1.2 Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op lange termijn.
       1. Blz. 68 CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.
    3. Blz. 69 2.2 Wonen
     1. Blz. 70 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 71 CWP 2.2.1 Een evenwichtige woningvoorraad, gericht op starters en ouderen. Dit met behoud van een goede balans tussen wonen, groen en infrastructuur.
       1. Blz. 72 CWP 2.2.1a Onderzoek doen naar de mogelijkheden van nieuwe bouwlocaties en van de transformatie van vastgoed in Albrandswaard.
       2. Blz. 73 CWP 2.2.1b Actualisatie van de woonvisie, inclusief het opstellen van een Woon-Zorgvisie.
       3. Blz. 74 CWP 2.2.1c Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen).
    4. Blz. 75 2.3 Economie
     1. Blz. 76 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 77 CWP 2.3.1 Albrandswaard heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers die vooruit willen, innovatief zijn maar ook actief bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie.
       1. Blz. 78 CWP 2.3.1a Intensiever contact met ondernemers en winkeliers.
       2. Blz. 79 CWP 2.3.1b In gemeenschappelijke regelingen en andere netwerken pleiten voor de regionale betekenis van onze bijzondere woon- en groenkwaliteit.
   3. Blz. 80 Programma 3 - Buitenruimte
    1. Blz. 81 Inleiding programma 3
     1. Blz. 82 Inleiding
    2. Blz. 83 3.1 Buitenruimte
     1. Blz. 84 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 85 CWP 3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen van onze gemeente. Iedereen in Albrandswaard is bewust van onze ambitie om voor 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.
       1. Blz. 86 CWP 3.1.1a Transparant maken van de afweging tussen verschillende aspecten m.b.t. de effecten van duurzaamheid.
       2. Blz. 87 CWP 3.1.1b We stimuleren inwoners om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Waar mogelijk vergroenen we de openbare ruimte. Hierbij stellen we onszelf als doel om 5% aan overbodige verharding in de openbare ruimte om te vormen naar groen.
       3. Blz. 88 CWP 3.1.1c We inventariseren welke initiatieven er zijn om het hergebruik van materialen te stimuleren. We verkennen de samenwerking met verschillende partners.
      2. Blz. 89 CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden.
       1. Blz. 90 CWP 3.1.2a Opstellen groenvisie en uitvoeringsplan waarin we de biodiversiteit stimuleren.
      3. Blz. 91 CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.
       1. Blz. 92 CWP 3.1.3a Mobiliteitsvisie opstellen.
       2. Blz. 93 CWP 3.1.3b Een uitvoeringsagenda over de mobiliteitsvisie opstellen.
       3. Blz. 94 CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.
       4. Blz. 95 CWP 3.1.3d Het stimuleren van deelmobiliteit en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer.
       5. Blz. 96 CWP 3.1.3e De realisatie van een snellaad netwerk binnen de gemeentegrenzen.
    3. Blz. 97 3.2 Kunst, Cultuur & Evenementen
     1. Blz. 98 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 99 CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.
       1. Blz. 100 CWP 3.2.1a Op een aantal zuilen in Huis van Albrandswaard wordt de geschiedenis en het culturele bezit zichtbaar.
       2. Blz. 101 CWP 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities in de kunst- en cultuurnota.
       3. Blz. 102 CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag.
       4. Blz. 103 CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.
    4. Blz. 104 3.3 Maatschappelijk vastgoed
     1. Blz. 105 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 106 CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.
       1. Blz. 107 CWP 3.3.1a Een strategie ontwikkelen voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille waarin onderhoudsstaat en de bezettingsgraad van gemeentelijk vastgoed helder is vastgelegd.
       2. Blz. 108 CWP 3.3.1b MeerJarenOnderhoudsplannen actueel maken voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille.
   4. Blz. 109 Programma 4 - Financiën
    1. Blz. 110 Inleiding programma 4
     1. Blz. 111 Inleiding
    2. Blz. 112 4.1 Financiën
     1. Blz. 113 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 114 CWP 4.1.1 Het maatschappelijk rendement van de uitgaven wordt vergroot. Scherpe keuzes maken wij met betrekking tot nut en noodzaak van voorgenomen investeringen. Dit doen wij ook bij vervolgbesluiten van eerder genomen besluiten.
       1. Blz. 115 CWP 4.1.1a In het besluitvormingstraject het maatschappelijk rendement meer mee laten wegen bij de uiteindelijke beslissing.
       2. Blz. 116 CWP 4.1.1b Signalerende en acterende rol richting provincie en Rijk over gemeentefonds en kansen/bedreigingen voor onze gemeente.
      2. Blz. 117 CWP 4.1.2 Bij een goede en stabiele financiële positie van de gemeente, hoort ook een actueel financieel beleid. Dit draagt bij aan een goede (financiële) afweging bij de besluitvorming.
       1. Blz. 118 CWP 4.1.2a Onderzoek naar inzet en noodzaak verhogen/verlagen van reserves en voorzieningen.
       2. Blz. 119 CWP 4.1.2b Frequenter bijstellen van het financieel beleid (nota’s en verordeningen) naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving (jaarlijks bij wijziging wetgeving) en/of bedrijfsvoering (iedere 3 jaar).
      3. Blz. 120 CWP 4.1.3 Een meer integrale aanpak van het kwalificeren en kwantificeren van de risico’s die een gemeente loopt en vergroting van de sturing op en beperking van deze risico’s.
       1. Blz. 121 CWP 4.1.3a Meer sturen op trends en ontwikkelingen met financiële consequenties aan de hand van de adviezen van de auditcommissie.
       2. Blz. 122 CWP 4.1.3b Een ruim voldoende financiële buffer houden om alle risico’s te kunnen opvangen.
       3. Blz. 123 CWP 4.1.3c Risico’s van de ontwikkelingen van de GR BAR-organisatie voor onze gemeente in kaart brengen.
      4. Blz. 124 CWP 4.1.4 De invoering van deze wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording goed voorbereiden en ervoor zorgen dat onze organisatie klaar is voor de verandering in de wijze van het afleggen van verantwoording bij de jaarrekening 2023.
       1. Blz. 125 CWP 4.1.4a De lopende pilot Rechtmatigheidsverantwoording verlengen in 2023.
       2. Blz. 126 CWP 4.1.4b Rechtmatigheidsverantwoording invoegen/inbedden in de financiële verordening en actuele beleidsstukken.
   5. Blz. 127 Programma 5 - Educatie
    1. Blz. 128 Inleiding programma 5
     1. Blz. 129 Inleiding
    2. Blz. 130 5.1 Educatie
     1. Blz. 131 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 132 CWP 5.1.1 Ieder kind krijgt les op zijn of haar eigen niveau. De samenwerking met de partners in het onderwijs- en maatschappelijk middenveld wordt geïntensiveerd en over de gehele gemeente is sprake van een netwerk van kwalitatief goede scholen.
       1. Blz. 133 CWP 5.1.1a In samenwerking met de partners in het onderwijs stellen we een koersdocument op.
       2. Blz. 134 CWP 5.1.1b Een integraal huisvestingsplan vaststellen.
   6. Blz. 135 Programma 6 - Sport
    1. Blz. 136 Inleiding programma 6
     1. Blz. 137 Inleiding
    2. Blz. 138 6.1 Sport
     1. Blz. 139 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 140 CWP 6.1.1 Iedereen in Albrandswaard doet mee met sporten en bewegen. Het is belangrijk voor een gezond gewicht en een gezonde leefstijl.
       1. Blz. 141 CWP 6.1.1a Stimuleren in de uitvoering van het Akkoord van Albrandswaard.
       2. Blz. 142 CWP 6.1.1b Actief stimuleren rookvrije accommodaties.
       3. Blz. 143 CWP 6.1.1c Actief stimuleren ‘de gezonde kantine’.
       4. Blz. 144 CWP 6.1.1d Bewegen in de buitenruimte.
       5. Blz. 145 CWP 6.1.1e Actualiseren sportbeleid.
       6. Blz. 146 CWP 6.1.1f Met de verenigingen een intentieovereenkomst sluiten over de toekomst van het sportpark De Omloop.
   7. Blz. 147 Programma 7 - Sociaal domein
    1. Blz. 148 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
     1. Blz. 149 CWP 7.1 Voor iedereen is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die een meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en de samenleving.
     2. Blz. 150 CWP 7.2 Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben.
     3. Blz. 151 CWP 7.3 In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar.
     4. Blz. 152 CWP 7.4 Inwoners van jong tot oud zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar.
     5. Blz. 153 CWP 7.5 Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken.
    2. Blz. 154 Inleiding programma 7
     1. Blz. 155 Inleiding
    3. Blz. 156 7.1 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 157 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 158 CWP 7.1.1. Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben.
       1. Blz. 159 CWP 7.1.1a We stellen een lokale Inclusieagenda op.
       2. Blz. 160 CWP 7.1.1b Vergunninghouders en ontheemden zo spoedig mogelijk aan betaald werk helpen. Lokale beschermd wonen projecten verbinden met onze lokale verenigingen/organisaties/winkeliers en ondernemers.
       3. Blz. 161 CWP 7.1.1c Om multi-probleem huishoudens te helpen nemen we een budget op voor de inzet van de 'doorbraakmethode'.
       4. Blz. 162 CWP 7.1.1d Inwoners die op dit moment geen betaald werk kunnen doen te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen.
       5. Blz. 163 CWP 7.1.1e Bij een (zware) hulpvraag direct welzijn betrekken om de persoon/het gezin te ondersteunen voor en tijdens het hulptraject.
      2. Blz. 164 CWP 7.1.2. Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken.
       1. Blz. 165 CWP 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.
       2. Blz. 166 CWP 7.1.2b De processen bij WMO onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.
       3. Blz. 167 CWP 7.1.2c Opstellen van een woonzorgvisie waarin de bijdrage van alle betrokken partijen is vastgelegd.
       4. Blz. 168 CWP 7.1.2d Concrete (prestatie)afspraken maken met de woningcorporaties over wonen en zorg.
       5. Blz. 169 CWP 7.1.2e De mogelijkheden van domotica stimuleren (technologie en diensten voor een betere kwaliteit van leven om langer thuis wonen mogelijk te maken).
    4. Blz. 170 7.2 Kwetsbare groepen
     1. Blz. 171 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 172 CWP 7.2.1. In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar.
       1. Blz. 173 CWP 7.2.1a We voeren samen met onze partners een campagne gericht op herkenning, bewustwording, voorlichting van dementie en evalueren die. Trainingsbijeenkomsten voor ketenpartners.
       2. Blz. 174 CWP 7.2.1b Ouderen: subsidieregels opnemen voor activiteiten die eenzaamheid verminderen/voorkomen.
       3. Blz. 175 CWP 7.2.1c Ouderen: we gaan samen met de Stichting Welzijn Albrandswaard onze senioren (zilveren kracht) actief benaderen om hun kennis en ervaring in te zetten voor de gemeenschap.
       4. Blz. 176 CWP 7.2.1d We verbeteren de samenwerking tussen GGZ, wijkteam, woningbouwverenigingen en inwoners op het gebied van overlast door verward gedrag in de wijken.
       5. Blz. 177 CWP 7.2.1e Stimuleren dat Stichting Welzijn Albrandswaard en de wijkteams een communicatieplan opstellen om het loket Vraagwijzer van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de functie daarvan te optimaliseren.
      2. Blz. 178 CWP 7.2.2. Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond, passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar.
       1. Blz. 179 CWP 7.2.2a Onze partners stimuleren om een communicatieplan inclusief campagne uit te voeren, gericht op herkenning, bewustwording, voorlichting over gezondheid, bewegen, gezonde voeding en verminderen alcohol- en drugsgebruik.
       2. Blz. 180 CWP 7.2.2b Verlengen en uitbreiden van de inzet POH-GGZ Jeugd (praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidzorg).
    5. Blz. 181 7.3 Participatiewet
    6. Blz. 182 7.4 Jeugdzorg
     1. Blz. 183 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 184 CWP 7.4.1 Voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en samenleving.
       1. Blz. 185 CWP 7.4.1a Jongeren: samen met jongeren initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan een gezamenlijk doel en het gemeenschappelijk nut in de openbare ruimte.
       2. Blz. 186 CWP 7.4.1b Jongeren: inzetten op een integrale aanpak van activering, preventie en voorlichting door en voor jongeren.
       3. Blz. 187 CWP 7.4.1c Jongeren: we verbeteren de verbinding onderwijs/jeugdhulp/welzijn om kinderen de mogelijkheid te bieden hun talenten te ontwikkelen.
    7. Blz. 188 7.5 Zorg & Welzijn
    8. Blz. 189 7.6 Wijkteams
  4. Blz. 190 4. Bijlagen
   1. Blz. 191 Bijlage 1 - Organisatie en bedrijfsvoering
    1. Blz. 192 Inleiding
  5. Activiteiten
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap