1.1 Inleiding

Alles draait  om onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Voor hen zetten wij ons als college en gemeenteraad in. In het raadsprogramma “Denken, Durven en Doen” heeft de gemeenteraad het college de kaders meegegeven waar met het collegewerkprogramma uitvoering aan wordt gegeven. 

We investeren in een goede communicatie met onze inwoners. Als college willen wij in onze communicatie niet alleen goede en betrouwbare informatie geven maar zijn we ook helder over wat er kan en niet kan. We luisteren naar wat onze inwoners van ons willen weten. Naast het goede gesprek maken we ook gericht gebruik van sociale media en communicatiemiddelen die onze inwoners gebruiken.

Bij het maken van dit collegewerkprogramma hebben we dit in de praktijk gebracht. Op 17 en 18 oktober heeft het college uitgebreid gesproken met inwoners, met leden van de maatschappelijke organisaties, ondernemers en raadsleden. Een aantal punten uit die gesprekken is verwerkt in het collegewerkprogramma. 

Hieronder leest u per programma een samenvatting van de onderwerpen die in dit collegewerkprogramma zijn opgenomen.

Iedere bewoner moet veilig zijn en zich veilig voelen. Zichtbaar toezicht en duidelijke handhaving helpt daarbij. Goede samenwerking tussen partners om in een vroeg stadium hulp te kunnen bieden aan jongeren die het moeilijk hebben of dreigen te ontsporen door middel van een integrale aanpak. We investeren in ondermijning en zorg en veiligheid. We hebben ook oog voor de verkeersveiligheid daarbij stellen wij de fietser en voetganger centraal in het verkeer en werken wij aan veilige schoolomgevingen.

Albrandswaard is een fijne plek om te wonen. Jongeren en ouderen blijven graag in hun dorp wonen. Een gevarieerd woningaanbod voor starters en ouderen maakt Albrandswaard toekomst bestendig. In de samenwerking met de woningcorporaties, de regio en de provincie Zuid-Holland werken we aan voldoende woningen. We hebben hiervoor de locaties Mariput, Schutskooiwijk/Poortugaal-West, Omloop en Antesterrein. 

We willen een mooie en duurzame gemeente doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Daarom willen we voor 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Onze gemeente wordt gezien als de groene long van Rotterdam. Een nieuwe groenvisie helpt om een mooie groene gemeente te blijven. Als gemeente geven we het goede voorbeeld door onze afvalstromen te verminderen en grondstoffen te hergebruiken. 
De dijkenstructuur bepaalt in grote mate de manier waarop onze wegen zijn ingericht. Onder andere daarom wordt er de komende periode een nieuw mobiliteitsplan opgesteld. Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden er nu al maatregelen genomen. 

Kunst en cultuur verrijkt, verbindt en versterkt onze inwoners. Albrandswaard koestert dan ook haar rijke culturele bezit. In de nota ‘De kracht van kunst en cultuur’ is vastgelegd hoe het college dit de komende vier jaar wil versterken. De gemeente is aanjagen en verbinder door samen te werken en te faciliteren bij evenementen, cultuur, erfgoed, verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven. 

Met goed onderwijs bieden wij onze kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. We bevorderen de ontwikkeling van alle kinderen bij toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn. 

Sporten en bewegen is belangrijk voor een gezond gewicht en een gezonde leefstijl. Voor elke inwoner is een passende sport of hobby te vinden. Wij koesteren onze verenigingen, zij brengen saamhorigheid en verbinding.  

De meeste Albrandswaarders zitten goed in hun vel. We hebben een grote groep vrijwilligers die samen een rijk verenigingsleven mogelijk maken. Met elkaar bouwen we aan een stevige en hechte samenleving. Sommige inwoners hebben een steuntje in de rug nodig. En dat steuntje is er. Iedereen hoort erbij, doet er toe, iedereen doet mee. 

Het college werkt met de gemeenteraad  aan een open en transparante bestuurscultuur in de gemeente Albrandswaard waarbij inwoners betrokken zijn bij de actuele onderwerpen en bij het politieke proces binnen de gemeente . Dat begint bij vertrouwen in elkaar en blijven  bouwen aan vertrouwen met en voor de inwoners en maatschappelijk partners.

De uitvoering van onze taken en plannen wordt sterk beïnvloed door factoren van buitenaf. Met name de coronapandemie, de vluchtelingenproblematiek en de kostencrisis hebben impact op ons handelen. Daarnaast is natuurlijk ook de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen en capaciteit in de gemeentelijke organisatie een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

Hierna treft u de ambities en speerpunten aan voor de komende vier jaar. Als college zijn wij ervan overtuigd dat we hiermee Albrandswaard verder versterken als woon- en werkgemeente. Wij zetten ons hier heel graag voor in, samen met de gemeenteraad, en vooral ook samen met onze inwoners en ondernemers. Kortom aan de slag “met en voor elkaar!”