Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding programma 3

Terug naar navigatie - Inleiding

Natuurlijk! Duurzaam en groen

We willen een mooie en duurzame gemeente doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Daarom willen we voor 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Onze buitenruimte wordt aangepast aan de veranderingen in het klimaat, bijvoorbeeld door meer opvang van regenwater of het beperken van hittestress. We stimuleren inwoners om huis en tuin te vergroenen. Bijvoorbeeld met meer groen in de tuin, het plaatsen van een regenton of het scheiden van de rioolbuis en de regenbuis. We stimuleren beheerders van bedrijventerreinen om hun ruimten anders in te richten.

Albrandswaard is een prachtige groene plek ten zuiden van Rotterdam. Het prachtige Buyenland van Rhoon, de Grienden en de Oude Maas als blikvangers.  De bijzondere polders en grienden zijn uniek in deze regio en geliefd bij wandelaars en fietsers. Dat koesteren we en daar zorgen we goed voor. Onze gemeente wordt gezien als de groene long van Rotterdam. De nieuwe groenvisie helpt om een mooie groene gemeente te blijven. Daarom gaan we vastleggen in de groenvisie op welke wijze we met de natuur willen omgaan. Het versterken van de biodiversiteit in de gemeente is hierbij een belangrijk aandachtspunt  net als hoe we omgaan met het behoud en/of kappen van bomen en hoe we zorg dragen voor een blijvend groene ruimte. De visie vormt de leidraad om tijd en middelen effectief en juist in te zetten.

Afvalinzameling

Van afval naar grondstof is de komende jaren ons motto. Als gemeente geven we het goede voorbeeld door onze afvalstromen te verminderen en grondstoffen te hergebruiken. De afvalstroom in Albrandswaard kan verder afnemen door samen nog beter afval te scheiden. Dit doen we door het voor bewoners zo makkelijk mogelijk te maken om hun afval en grondstoffen te kunnen scheiden. Hierbij stimuleren we afvalscheiding, geven we meer voorlichting en onderzoeken we innovatieve vormen van scheiding en hergebruik.

Langzaam verkeer gaat voor

Albrandswaard heeft een dijkenstructuur die stamt uit onze rijke geschiedenis. Dit bepaalt in grote mate de manier waarop onze wegen zijn ingericht en beperkt onze bewegingsvrijheid als het gaat om het aanpassen van onze wegenstructuur. Geplande en bestaande bouwontwikkelingen zorgen voor een toename van 

verkeer. Daarom wordt er de komende periode een nieuw mobiliteitsplan opgesteld. Uiteraard wachten we niet tot het plan klaar is. Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden er nu al maatregelen genomen, waarbij de fietser en voetganger centraal staan in het verkeer; zo zal in de dorpskern de auto te gast zijn. En krijgen het aanpassen van schoolroutes en schoolomgevingen prioriteit. Daarnaast bevorderen we vormen van deelmobiliteit en stimuleren we de aanleg van voldoende laadvoorzieningen. 

Beleef, doe mee en leer

Kunst en cultuur verrijkt, verbindt en versterkt onze inwoners. Albrandswaard koestert dan ook haar rijke culturele bezit. Het is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving. In de nota ‘De kracht van kunst en cultuur’ is vastgelegd hoe het college dit de komende vier jaar wil versterken. De is aanjager en verbinder door samen te werken en te faciliteren bij evenementen, cultuur, erfgoed, verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven. 

Wat willen we bereiken

Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen en vergroenen van onze gemeente.
We stimuleren en vergroten/versterken de biodiversiteit in onze gemeente.
We dringen de hoeveelheid restafval terug en stimuleren onze inwoners om afval te scheiden.
We werken aan wegen waarbij fietsers en voetgangers centraal staan in het verkeer.
De diversiteit van evenementen wordt vergroot onder andere door plaatselijke culturele aanbieders.
Op het gebied van cultuur maken dat meer inwoners kennis met de rijke geschiedenis van Rhoon en Poortugaal.
Op het gebied van erfgoed maken wij ons erfgoed zichtbaar en beleefbaar toegankelijker voor bezoekers.
Wij versterken de samenwerking met het cultuurrijke verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven.

Wat doen we al

We zorgen dat  scholen en culturele organisaties intensiever samenwerken.

3.1 Buitenruimte

Wat willen we bereiken? (Speerpunten)

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken? (Speerpunten)

CWP 3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen van onze gemeente. Iedereen in Albrandswaard is bewust van onze ambitie om voor 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

Terug naar navigatie - CWP 3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen van onze gemeente. Iedereen in Albrandswaard is bewust van onze ambitie om voor 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

Wat gaan we daarvoor doen? (Speerpunten met maatregelen)

CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden.

Terug naar navigatie - CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden.

Wat gaan we daarvoor doen? (Speerpunten met maatregelen)

CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.

Terug naar navigatie - CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.

Wat gaan we daarvoor doen? (Speerpunten met maatregelen)

3.2 Kunst, Cultuur & Evenementen

Wat willen we bereiken? (Speerpunten)

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken? (Speerpunten)

CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.

Terug naar navigatie - CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.

Wat gaan we daarvoor doen? (Speerpunten met maatregelen)

3.3 Maatschappelijk vastgoed

Wat willen we bereiken? (Speerpunten)

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken? (Speerpunten)

CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.

Terug naar navigatie - CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.