Paragraaf 8 - Wet Open Overheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De Wet Open Overheid (Woo) is ingegaan op 1 mei 2022 en legt aan bestuursorganen een aantal verplichtingen op. Eén van deze verplichtingen betreft het geven van een impuls aan openbaarheid. De wet vereist dat in begroting en jaarrekening wordt aangegeven hoe rekening wordt gehouden met de bepalingen uit de Woo. In de begroting 2023 is voor het eerst een openbaarheidsparagraaf opgenomen. De jaarrekening 2022 is de eerste jaarrekening met een openbaarheidsparagraaf.

De Wet Open Overheid kent een viertal belangrijke aspecten:
1.    De verplichting voor ieder bestuursorgaan om een Woo contactfunctionaris aan te wijzen.
2.    Verplichtingen gericht op passieve openbaarmaking.
3.    Verplichtingen gericht op actieve openbaarmaking.
4.    Het op orde brengen van de (digitale) informatiehuishouding.

 

Woo contactfunctionaris

Terug naar navigatie - Woo contactfunctionaris

Per 1 mei 2022 hebben wij deze rol ingevuld door middel van externe inhuur. Op deze wijze hebben we voldaan aan de wettelijke verplichting. Bovendien hebben we gedurende 2022 de rol en positie binnen de organisatie vorm kunnen geven en is in deze periode gezocht naar een definitieve oplossing. In november 2022 is het sollicitatieproces voor een definitieve invulling van deze rol succesvol afgerond.

Passieve openbaarmaking

Terug naar navigatie - Passieve openbaarmaking

De Wet Open Overheid is de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). De Woo kent op dit gebied de nodige veranderingen ten opzichte van de Wob, onder meer is de toegestane doorlooptijd voor het beantwoorden van Woo-verzoeken aangepast. Deze aanpassingen zijn in 2022 doorgevoerd in onze processen. In onze gemeente respectievelijk de BAR-organisatie ging het in 2022 om de volgende aantallen:    

   

Ontvangen (#) Afgedaan (#)1 Op tijd (%) Ingetrokken (#)
Albrandswaard 12 11 82 3
BAR-organisatie 0 1 0 0
1 exclusief ingetrokken verzoeken

Actieve openbaarmaking

Terug naar navigatie - Actieve openbaarmaking

De Woo stelt de verplichting om elf benoemde informatiecategorieën actief te publiceren. Deze verplichting is in 2022 nog niet ingegaan. De wet zegt hierover dat voor het publiceren een landelijk platform (het PLatform Open Overheids Informatie - PLOOI) gebruikt dient te worden. 
Het adviescollege ICT-toetsing (AcICT) heeft een advies uitgebracht over het Platform Open Overheidsinformatie. Het AcICT adviseert om de huidige ontwikkeling van het Platform stop te zetten en een simpeler variant te maken die sneller te realiseren is.  Op 23 december 2022 heeft minister Hanke Bruins Slot (BZK) een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij aangeeft dit advies over te nemen. 
Ongewijzigd is dat overheidsorganisaties wordt aangeraden om door te gaan met voorbereidingen en zelf te publiceren via de eigen website.

Dit betekent dat een datum waarop actief publiceren verplicht wordt, nog altijd niet bekend is. Wel duidelijk is dat deze verplichting niet voor alle elf categorieën tegelijk zal gelden. De eerste vier categorieën zijn wel benoemd: Raadsstukken, Organisatiegegevens, Convenanten, Woo-verzoeken.
Vanuit het BAR-organisatie programma “openbaar” is in 2022 gewerkt aan de implementatie van actieve openbaarmaking. In 2022 hebben wij het publiceren van raadsstukken en organisatiegegevens geïmplementeerd via de gemeentelijke website. Op convenanten en Woo-verzoeken hebben we ons in 2022 inhoudelijk en technisch vergaand voorbereid.

 

Categorie Status
Organisatiegegevens Worden gepubliceerd via website
Raadsstukken Worden gepubliceerd via website
Convenanten Voorbereiding vergevorderd
Woo-verzoeken Voorbereiding vergevorderd
Wet- en regelgeving Vooronderzoek gereed
Bestuurstukken Vooronderzoek gereed
Onderzoeken Vooronderzoek gereed
Beschikkingen Vooronderzoek gereed
Klachten Vooronderzoek gereed
Jaarplannen en verslagen Vooronderzoek gereed
Adviezen van adviescolleges Vooronderzoek gereed

Informatiehuishouding op orde

Terug naar navigatie - Informatiehuishouding op orde

De Woo verplicht dat overheidsorganisaties hun digitale informatiehuishouding binnen acht jaar (vanaf 1 mei 2022) op orde brengen. In 2022 is het actieplan “houdbaar” opgesteld; een concreet actieplan gericht op dit lange termijn doel.  In december 2022 is het sollicitatieproces voor een informatiebeheerder wet open overheid succesvol afgerond. 

Zowel de ‘informatie contactpersoon’ als de ‘informatiebeheerder wet open overheid’ worden betaald uit het meerjarig Woo-budget dat door uw gemeente beschikbaar is gesteld volgend op de meicirculaire 2021.