Uitgaven

4,54%
€ -2.303.254,00
4,54% Complete

Inkomsten

0,62%
€ 313.033,00
0,62% Complete

Saldo

0%
€ -1.990.221,00

Programma 5 Educatie

Uitgaven

4,54%
€ -2.303.254,00
4,54% Complete

Inkomsten

0,62%
€ 313.033,00
0,62% Complete

Saldo

0%
€ -1.990.221,00

Programma 5 Educatie

Terug naar navigatie - Programma 5 Educatie

In het programma Educatie staat het ‘leven lang leren’ centraal. We ontplooien, ontmoeten, ondersteunen en ontspannen. Het maatschappelijk middenveld is sterk ontwikkeld en een actieve partner bij het behalen van de doelen. Samenwerking in deze keten is bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge kind en voor de ondersteuning van volwassenen waar extra aandacht nodig is. Taalondersteuning en educatie van mensen met een beperking hebben onze aandacht. Iedereen kan, met hulp of vangnet, een bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving.

Missie

Een eventuele taalachterstand, het opleidingsniveau van de ouders of een laag gezinsinkomen mag geen belemmering zijn voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassen. Wij willen dat zij de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien.

5.1 Educatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1.1 Educatie

Terug naar navigatie - 5.1.1 Educatie

Kinderen, jongeren en volwassenen krijgen, waarbij het onderwijs niet helemaal vanzelfsprekend goed verloopt, passend onderwijs, zodat zij zich optimaal en naar vermogen kunnen ontwikkelen.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Educatie rekening 2015 begroting 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020
Lasten 2.871.573 2.614.489 2.303.254 2.295.634 2.287.762 2.278.438
Baten -111.767 -191.707 -198.177 -198.177 -198.177 -198.177
Saldo baten en lasten 2.759.806 2.422.782 2.105.077 2.097.457 2.089.585 2.080.261
Toevoeging reserve 275.995 0 0 0 0 0
Onttrekking reserve -333.233 -133.833 -114.856 -16.668 -16.668 -16.668
Totaal programma 5 2.702.568 2.288.949 1.990.221 2.080.789 2.072.917 2.063.593

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  1. Het aantal leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
  2. Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
  3. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 – 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
  4. Het percentage leerlingen (4 – 12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.