Uitgaven

0,6%
€ -301.774,00
0,6% Complete

Inkomsten

64,43%
€ 32.661.053,00
64,43% Complete

Saldo

0%
€ 32.359.279,00

Programma 4 Financien

Uitgaven

0,6%
€ -301.774,00
0,6% Complete

Inkomsten

64,43%
€ 32.661.053,00
64,43% Complete

Saldo

0%
€ 32.359.279,00

Programma 4 Financien

Terug naar navigatie - Programma 4 Financien

De financiële positie en P&C cyclus staan in dit programma centraal. De begroting brengt de politieke speerpunten in beeld en verschaft inzicht in inkomsten- en uitgavenstromen. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van het gevoerde beleid en financiële ontwikkelingen.

4.1 Financien

4.1 Financien

Terug naar navigatie - 4.1 Financien

Missie

Een evenwichtige planning & controlcyclus is de basis van solide en betrouwbaar gemeentelijk (financieel) beleid. Een structureel en reëel sluitende begroting is het uitgangspunt van dit college. Wij streven er naar de gemeentelijke belastingen voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden en heffingen te gebruiken voor de doelen waarvoor ze worden geheven.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.1.1 Financieel beleid

Terug naar navigatie - 4.1.1 Financieel beleid

Een gezonde financiële positie waarbij tekorten gedekt worden binnen het programma waar deze ontstaan.

Zo gaan we dat doen

4.1.2 Lokale lasten

Terug naar navigatie - 4.1.2 Lokale lasten

Lastenverlichting door voor onze inwoners en ondernemers op basis van nieuw en innovatief beleid is de inzet in de komende periode.

Zo gaan we dat doen

4.1.3 Risicobeheersing

Terug naar navigatie - 4.1.3 Risicobeheersing

Een integrale en effectieve benadering van control en consolideren van onze financiële positie waarbij het verlagen van de belastindruk voor inwoners en ondernemers het uitgangspunt is.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Financiën rekening 2015 begroting 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020
Lasten 3.243.655 474.118 290.946 220.182 460.657 623.592
Baten -34.517.688 -33.498.640 -32.372.094 -32.661.508 -32.992.640 -33.149.214
Saldo baten en lasten -31.274.032 -33.024.522 -32.081.148 -32.441.326 -32.531.983 -32.525.622
Toevoeging reserve 303.751 10.828 10.828 10.828 10.828 10.828
Onttrekking reserve -1.895.577 -241.088 -288.959 -267.187 -78.464 -78.464
Totaal programma 4 -32.865.858 -33.254.782 -32.359.279 -32.697.685 -32.599.619 -32.593.258

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien

Ten behoeve van onvoorziene uitgaven is in de begroting een bedrag opgenomen. Onvoorzien is een verplichting vanuit het BBV, die dus altijd in de begroting staat. Wij houden hiervoor een bedrag aan van € 75.000.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  1. De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
  2. Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
  3. Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woon