Uitgaven

10,66%
€ -5.402.022,00
10,66% Complete

Inkomsten

11,09%
€ 5.621.789,00
11,09% Complete

Saldo

0%
€ 219.767,00

Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Uitgaven

10,66%
€ -5.402.022,00
10,66% Complete

Inkomsten

11,09%
€ 5.621.789,00
11,09% Complete

Saldo

0%
€ 219.767,00

Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Terug naar navigatie - Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Ondernemers, bewoners, publiek en maatschappelijke instellingen maken de samenleving van Albrandswaard. Wij willen hen optimale condities bieden voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Ingezet wordt op kwaliteit van werken, wonen, recreëren en voorzieningen, in onderlinge samenhang. Centraal staat de vitaliteit van de samenleving in kleinschalige dorpskernen en een landelijke omgeving.

Kwaliteit is kwetsbaar, en de gebruiksdruk op de schaarse ruimte is groot. De gemeente bewaakt de kwaliteit en regisseert het ruimtegebruik. Ontwikkelingsplannen en bestemmingsplannen geven richting samen met de Toekomstvisie en structuurvisie. Investeringen in infrastructuur en publieke voorzieningen geven body. Initiatiefnemers en gebruikers geven smaak en karakter. Samen maken we Albrandswaard.

Missie

De gemeente zet bij ruimtelijke ontwikkelingen in op behoud en versterking bestaande kwaliteiten. Wij spelen snel in op woningmarktontwikkelingen. Dit betreft het dorpse kleinschalige karakter van de kernen en de karakteristieken van het landschap. We streven naar een eigentijdse optimale samenhang tussen werken, wonen en recreëren die voorziet in lokale zowel als regionale behoeften.

2.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.1.1 Revitaliseren centrum Poortugaal

Terug naar navigatie - 2.1.1 Revitaliseren centrum Poortugaal

Een aantrekkelijk, levendig en goed functionerend centrumgebied in Poortugaal. Behoud van trekkers in combinatie met het vasthouden/invullen van de kleine speciaalzaken en ambachtelijke bedrijven.

Zo gaan we dat doen

2.1.2 Revitaliseren centrum Rhoon

Terug naar navigatie - 2.1.2 Revitaliseren centrum Rhoon

Een aantrekkelijk, levendig en goed functionerend centrumgebied in Rhoon. Behoud van trekkers in combinatie met het vasthouden/invullen van de kleine speciaalzaken en ambachtelijke bedrijven.

Zo gaan we dat doen

2.1.3 Buitengebied

Terug naar navigatie - 2.1.3 Buitengebied

Een duurzaam functionerend en aantrekkelijk buitengebied dat bijdraagt aan het leef- en vestigingsklimaat van Albrandswaard en de regio, en ruimte biedt aan agrarische bedrijvigheid, natuur, recreatie en zorg.

Zo gaan we dat doen

2.1.4 Grondbedrijf/marktinitiatieven

Terug naar navigatie - 2.1.4 Grondbedrijf/marktinitiatieven

Het verlenen van deskundige financieel-economische begeleiding in (maatschappelijke) vastgoedprojecten en beheersing van het grondbedrijf (herijken en actualiseren van de projecten).

Zo gaan we dat doen

2.1.5 Omgevingswet

Terug naar navigatie - 2.1.5 Omgevingswet

Het soepel en tijdig invoeren van de bestuurlijke en ambtelijke toepassing van de omgevingswet met de bijbehorende begrippen, instrumenten en procedures.

Zo gaan we dat doen

2.2 Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2.1 Wonen

Terug naar navigatie - 2.2.1 Wonen

Een woningvoorraad die aansluit bij de (lokale) behoefte.

Zo gaan we dat doen

2.3 Economie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.3.1 Economie en bedrijvigheid

Terug naar navigatie - 2.3.1 Economie en bedrijvigheid

Een goed lokaal economisch klimaat dat een positieve invloed heeft op de waarde van het bedrijfsvastgoed en de verdiencapaciteit, en leidt tot een economische spin-off als onderdeel van de economische ontwikkeling van de regio.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma                                                   Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie rekening 2015 begroting 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020
Lasten 15.905.821 2.771.628 4.932.323 9.748.895 2.395.485 340.030
Baten -16.249.658 -2.631.589 -5.621.789 -10.533.614 -2.558.594 -492.933
Saldo baten en lasten -343.837 140.039 -689.466 -784.719 -163.109 -152.903
Toevoeging reserve 1.002.188 613.000 469.699 673.769 87.958 0
Onttrekking reserve -445.916 -831.000 0 -47.558 -80.570 0
Totaal programma 2 212.435 -77.961 -219.767 -158.508 -155.721 -152.903

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  1. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij de waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
  2. Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of boven verwachting (< 100) of beneden verwachting (> 100) wordt gepresteerd.
  3. Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 jaar.
  4. Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 inwoners.
  5. De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.