Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2018
  1. Blz. 2 Begroting 2018
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur
    1. Blz. 5 Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur
    2. Blz. 6 1.1 . Openbare Orde en Veiligheid
     1. Blz. 7 1.1 . Openbare Orde en Veiligheid
     2. Blz. 8 Doelstellingen
      1. Blz. 9 1.1.1 Inbraken & diefstallen
       1. Blz. 10 18. 1.1.1a Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten.
       2. Blz. 11 18. 1.1.1b Inzetten op hotspots
      2. Blz. 12 1.1.2 Alcohol & drugs
       1. Blz. 13 18. 1.1.2d Bewustwording creëren over de gevaren van overmatig alcohol- & drugsgebruik.
      3. Blz. 14 1.1.3 (Veiligheids)participatie
       1. Blz. 15 18. 1.1.3a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa's, jongerenwerk, buurt bestuurt comités en buurtpreventieteams.
      4. Blz. 16 1.1.4 Sluitende aanpak
      5. Blz. 17 1.1.5 Senioren en Veiligheid
    3. Blz. 18 1.2. Algemeen bestuur
     1. Blz. 19 1.2. Algemeen bestuur
     2. Blz. 20 Doelstellingen
      1. Blz. 21 1.2.1 Dienstverlening
       1. Blz. 22 18. 1.2.1d Kritisch kijken naar eigen regels. We stellen de vrager centraal en niet het systeem bij initiatieven van inwoners.
      2. Blz. 23 1.2.2 Communicatie
    4. Blz. 24 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 25 Beleidsindicatoren
   2. Blz. 26 Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
    1. Blz. 27 Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
    2. Blz. 28 2.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 29 Doelstellingen
      1. Blz. 30 2.1.1 Revitaliseren centrum Poortugaal
       1. Blz. 31 18. 2.1.1a Ontwikkelen van de locatie Emmastraat - Waalstraat, Poortugaal (voormalige locatie Rabobank)
      2. Blz. 32 2.1.2 Revitaliseren centrum Rhoon
       1. Blz. 33 18. 2.1.2a Faciliteren vastgoedontwikkeling zuidzijde Louwerensplein
      3. Blz. 34 2.1.3 Buitengebied
       1. Blz. 35 18. 2.1.3a Faciliteren van innovatieve samenhang van agrarische productie, recreatie, zorg, educatie en natuurbeheer in het Buijtenland van Rhoon en Kijvelanden
       2. Blz. 36 18. 2.1.3b Het opstellen van een visie voor de Rand van Rhoon.
      4. Blz. 37 2.1.4 Grondbedrijf/marktinitiatieven
      5. Blz. 38 2.1.5 Omgevingswet
       1. Blz. 39 18. 2.1.5a We werken op bestuurlijk en ambtelijk niveau aan de noodzakelijke inhoudelijke kennis rondom invoering Omgevingswet.
       2. Blz. 40 18. 2.1.5b Voor zover noodzakelijk en mogelijk wordt vervanging van oude instrumenten, procedures en documenten door nieuwe voorbereid.
    3. Blz. 41 2.2 Wonen
     1. Blz. 42 Doelstellingen
      1. Blz. 43 2.2.1 Wonen
       1. Blz. 44 18. 2.2.1b Wij faciliteren onze maatschappelijke partners bij het realiseren van huisvesting voor vergunninghouders.
    4. Blz. 45 2.3 Economie
     1. Blz. 46 Doelstellingen
      1. Blz. 47 2.3.1 Economie en bedrijvigheid
       1. Blz. 48 18. 2.3.1a Revitalisering Overhoeken I en II en Binnenbaan.
    5. Blz. 49 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 50 Beleidsindicatoren
   3. Blz. 51 Programma 3 Buitenruimte
    1. Blz. 52 Programma 3 Buitenruimte
    2. Blz. 53 Missie
    3. Blz. 54 3.1 Buitenruimte
     1. Blz. 55 Doelstellingen
      1. Blz. 56 3.1.1 Duurzaamheid en milieu
       1. Blz. 57 18. 3.1.1c Duurzame innovatieve afvalinzamelingsvormen onderzoeken en uitvoeren.
      2. Blz. 58 3.1.2 Openbare ruimte
       1. Blz. 59 18. 3.1.2a Verkeersveiligheid verbeteren; Rondom scholen; evaluatie GVVP en optimaliseren van bestaande fietsroutes.
       2. Blz. 60 18. 3.1.2b Vier projecten waar onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de belevingswaarde.
      3. Blz. 61 3.1.3 Wijkregie
       1. Blz. 62 18. 3.1.3a Wijkregie levert een bijdrage aan interactief beleid op alle beleidsterreinen.
    4. Blz. 63 3.2 Kunst & Cultuur
     1. Blz. 64 Doelstellingen
      1. Blz. 65 3.2.1 Kunst & Cultuur
    5. Blz. 66 3.3 Maatschappelijk vastgoed
     1. Blz. 67 Doelstellingen
      1. Blz. 68 3.3.1 Maatschappelijk vastgoed
       1. Blz. 69 18. 3.3.1a Opstellen van een strategische visie op het gebruik en bezit van maatschappelijk vastgoed.
    6. Blz. 70 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 71 Beleidsindicatoren
   4. Blz. 72 Programma 4 Financien
    1. Blz. 73 Programma 4 Financien
    2. Blz. 74 4.1 Financien
     1. Blz. 75 4.1 Financien
     2. Blz. 76 Doelstellingen
      1. Blz. 77 4.1.1 Financieel beleid
      2. Blz. 78 4.1.2 Lokale lasten
       1. Blz. 79 18. 4.1.2c De hoogte van de afvalstoffenheffing verlagen.
      3. Blz. 80 4.1.3 Risicobeheersing
       1. Blz. 81 18. 4.1.3a Weerstandsvermogen minimaal op voldoende houden.
    3. Blz. 82 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 83 Onvoorzien
    5. Blz. 84 Algemene dekkingsmiddel
    6. Blz. 85 Beleidsindicatoren
   5. Blz. 86 Programma 5 Educatie
    1. Blz. 87 Programma 5 Educatie
    2. Blz. 88 5.1 Educatie
     1. Blz. 89 Doelstellingen
      1. Blz. 90 5.1.1 Educatie
       1. Blz. 91 18. 5.1.1b Aanbestedingscriteria opstellen voor het leerlingenvervoer.
    3. Blz. 92 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 93 Beleidsindicatoren
   6. Blz. 94 Programma 6 Sport
    1. Blz. 95 Programma 6 Sport
    2. Blz. 96 6.1 Sport
     1. Blz. 97 Doelstellingen
      1. Blz. 98 6.1.1 Sport
       1. Blz. 99 18. 6.1.1a De beleidsnotitie "Albrandswaard in beweging" ontwikkelen (Sport).
    3. Blz. 100 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 101 Beleidsindicatoren
   7. Blz. 102 Programma 7 Sociaal Domein
    1. Blz. 103 Programma 7 Sociaal Domein
    2. Blz. 104 7.1 Maatschappelijke Ondersteuning
     1. Blz. 105 Doelstellingen
      1. Blz. 106 7.1 .1 Maatschappelijke ondersteuning
    3. Blz. 107 7.2 Kwetsbare groepen
     1. Blz. 108 Doelstellingen
      1. Blz. 109 7.2.1 Vergunninghouders
    4. Blz. 110 7.3 Participatiewet
     1. Blz. 111 Doelstellingen
      1. Blz. 112 7.3.1 Werk
    5. Blz. 113 7.4 Jeugdzorg
     1. Blz. 114 Doelstellingen
      1. Blz. 115 7.4.1 Jeugdzorg
       1. Blz. 116 18. 7.4.1a Vergroten van de lokale inkoop van zorg ten koste van de gespecialiseerde zorg.
    6. Blz. 117 7.5 Zorg & Welzijn
     1. Blz. 118 Doelstellingen
      1. Blz. 119 7.5.1 Zorg & Welzijn
    7. Blz. 120 7.6 Wijkteams
     1. Blz. 121 Doelstellingen
      1. Blz. 122 7.6.1 Wijkteams
    8. Blz. 123 Wat mag het kosten?
    9. Blz. 124 Beleidsindicatoren
   8. Blz. 125 Moties
    1. Blz. 126 Moties
     1. Blz. 127 Moties *
      1. Blz. 128 Actieplan Wonen in Albrandswaard (MOTIE)
      2. Blz. 129 Duurzaamheidsfonds Albrandswaard (MOTIE)
      3. Blz. 130 Energietransitie en duurzaamheidsfonds (MOTIE)
      4. Blz. 131 Evenementen in Albrandswaard (MOTIE)
      5. Blz. 132 Gratis Openbaar Vervoer (MOTIE)
      6. Blz. 133 Huisvesting Buurtpreventie (MOTIE)
      7. Blz. 134 Klankbordgroep scenario's energietransitie (MOTIE)
      8. Blz. 135 Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard (MOTIE)
      9. Blz. 136 Sanering van de voormalige vuilstort in Rhoon (MOTIE)
      10. Blz. 137 Veilig Verkeer Albrandswaard (MOTIE)
      11. Blz. 138 Voorrang sociale woningen (MOTIE)
      12. Blz. 139 We zien onze BOA's graag (MOTIE)
      13. Blz. 140 Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw (MOTIE)
      14. Blz. 141 Woningbouw: anticiperen of reageren? (MOTIE)
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap